FB

fbq('track', 'ViewContent');

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตยางพารา

ปฏิวัติ "แนวคิด" ใหม่ๆ

กับ..การใช้ "สารตั้งต้น" (Precursor) บางชนิด ร่วมกับกรดอินทรีย์ในกลุ่ม Hydroxy acid บางชนิดในการแก้ปัญหาและพัฒนายางพาราไทย ในการดูแลต้นยางพารา โดยเฉพาะปัญหาต่างๆของยางพารา อาทิ "ยางตายนึ่ง ยางหน้าตาย น้ำยางไหลไม่ดี เปลือกยางแข็ง น้ำยางเปอร์เซนต์ต่ำ ไม่มีน้ำหนัก ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันเราจะแก้ปัญหาแบบเดิมๆไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เราจำเป็นต้องนำเอา "องค์ความรู้" ใหม่ๆเข้ามาใช้ โดยเฉพาะ "องค์ความรู้"ทางด้านชีวเคมี (Biochemistry) ของพืชเข้ามาเป็น "ตัวช่วย" ในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับยางพารา


ในธรรมชาติต้นยางที่ถูกกรีดจะสร้างภูมิต้านทานตนเอง โดยจะหลั่งกรดอินทรีย์บางชนิดในกลุ่ม Hydroxy acid เพื่อกระตุ้นให้เซลล์สร้างโปรตีนและสารต่างๆ ออกมาเพื่อสมานแผลจากการกรีด ป้องกันโรคแทรกซ้อนและสร้างหน้ายางใหม่ขึ้นมาทดแทน


กลไกป้องกันตนเองของต้นยางพาราด้วยกลุ่มของ Hydroxy acid 
- กระตุ้นการสมานแผลจากการกรีด โดยกระตุ้นการสร้างและสะสม lignin เสริมความแข็งแรงที่ผนังเซลล์
- กระตุ้นการสร้าง phenolics, phytoalexin, PR-proteins เพื่อช่วยป้องกัน เชื้อโรคแทรกซ้อน จาก
บาดแผลที่กรีด
- กระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำและสารอาหาร (water circulation ) ในระบบท่อลำเลียงดีขึ้น มากขึ้น
- เพิ่มการแบ่งเซลล์ของเยื่อเจริญสร้างเป็นหน้ายางใหม่ได้เร็วขึ้น และรักษาสมดุลของเซลล์ ทำให้การแบ่งเซลล์สมบูรณ์ไม่ผิดรูปผิดร่าง
- ฟื้นฟูสภาพและการทำหน้าที่ต่างๆของเซลล์ให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเซลล์ใหม่ (revitalize)ขบวนการสังเคราะห์น้ำยางตามธรรมชาติ 
น้ำยางในต้นยางพารา มีส่วนประกอบของสาร cis–polyisoprene (C5H8)n ซึ่งในน้ำยางที่มีคุณภาพสูงจะมีปริมาณของสารนี้ในสัดส่วนที่สูงและมีขนาดสายของโมเลกุลที่ยาว สารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตน้ำยางในธรรมชาติได้จากการสังเคราะห์แสง ได้แก่ สารมาเลท (Malate) ซึ่งจะเปลี่ยนเป็น Acetyl-CoA และ Pyruvate ก่อนที่จะผ่านขบวนการทางชีวเคมีเปลี่ยนเป็นสาร IPP ซึ่งเป็นหน่วยเล็กสุดของโมเลกุลของยางธรรมชาติ Isoprenoid Pathway เป็นการสังเคราะห์สาร IPP จาก Malate เปลี่ยนเป็น Acetyl-CoA GAP/Pyruvate Pathway เป็นการสังเคราะห์ IPP จาก Malate เปลี่ยนเป็น Pyruvate
สาร IPP ที่ได้จะรวมตัวกันโดย enzyme IPPI และมี Mg2+ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ได้เป็นสารที่มีคาร์บอนสูงขึ้นจาก IPP(C5) เป็น DMAPP(C5), GPP(C10),FPP(C15)และ GGPP(20) ตามลำดับ ในขั้นตอนสุดท้ายสาร GGPP แต่ละโมเลกุลจะต่อกันเป็นสายโพลิเมอร์โดย enzyme Rubber Transferase (RuT)
โดยดึงเอาสาร IPP เป็นตัวเชื่อมระหว่างสาร GGPP จนได้เป็นสายโมเลกุลที่ยาวขึ้นในรูป cis – polyisopreneเทคนิคการเพิ่มผลผลิตน้ำยาง โดยต้นยางไม่โทรมด้วยวิธีทางชีวเคมีเคมี เทคนิคการเพิ่มผลผลิตน้ำยางด้วยวิธีทางชีวเคมีที่ดีและถูกต้อง เป็นเทคนิคที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตและการบำรุงรักษาต้นยางให้สมบูรณ์อย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง และไม่ใช่วิธีเร่งแบบเดิมๆ ด้วยการใช้สารเร่งการแก่ของพืชอย่าง เอทีฟอน (Ethephon) ซึ่งสามารถ
เพิ่มผลผลิตน้ำยางได้ดี แต่ก็จะทำให้ต้นยางโทรม ต้นยางตายและต้นยางอาจตายก่อนอายุกำหนดในที่สุดเทคนิคการเพิ่มผลผลิตน้ำยางด้วยสารเคมีที่เหมาะสมอย่างถูกวิธีประกอบด้วย 3 แนวทางประกอบกัน ได้แก่ 
1. การให้วัตถุดิบในการผลิตน้ำยาง
2. การบำรุงสภาพหน้ายางและเซลล์ผลิตน้ำยาง (Laticifer)
ให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ
3. ให้ต้นยางแบ่งเซลล์ผลิตน้ำยาง (Laticifer) มากขึ้นการให้วัตถุดิบในการผลิตน้ำยาง 
น้ำยางที่เกิดขึ้นต้องมีวัตถุดิบในการสังเคราะห์ขึ้นมา ซึ่งได้แก่ ปุ๋ยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และแสงแดด ดังนั้น ถ้าต้องการน้ำยางมากก็จำเป็นต้องให้วัตถุดิบเหล่านี้มากตามไปด้วยแต่ในสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม หรือสภาพต้นยางที่ไม่สมบูรณ์ ขบวนการสังเคราะห์น้ำยางจะไม่สมบูรณ์ ทำให้บางครั้ง การนำปุ๋ยและธาตุอาหารเหล่านี้ไปใช้ได้ไม่เต็มที่ การให้ สารตั้งต้น(Precursor) อย่างสาร Malate ( PATHWAY )
เป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาจากสภาพที่ไม่เหมาะสมได้ เพิ่มวัตถุดิบในการผลิตน้ำยางได้ทันทีทุกสภาพแวดล้อม

บำรุงสภาพหน้ายางและเซลผลิตน้ำยางให้สมบูรณ์แข็งแรง
ถ้าเซลล์ผลิตน้ำยาง (Laticifer) แข็งแรงไม่เกิดเชื้อโรคเข้าทำลาย การผลิตน้ำยางก็จะสม่ำเสมอเป็นปกติ การใช้เอทีฟอน เป็นประจำจะเร่งการตายของเซลล์ผลิตน้ำยาง น้ำยางได้มากช่วงแรก แต่เมื่อเซลล์ตายก็ไม่สามารถผลิตน้ำยางได้ในที่สุด การทำให้เซลล์ผลิตน้ำยางแข็งแรงและการลดเชื้อโรคบริเวณหน้ายาง ทำได้โดยการกระตุ้นภูมิต้านทานป้องกันตนเอง
(self defense mechanism) ให้ต้นยาง ด้วยกรดอินทรีย์ Hydroxy acid
(อย่าง ERASER-1) ทำให้สามารถต้านทานเชื้อโรคที่เข้าทำลายเซลล์ผลิตน้ำยาง
บริเวณหน้ายางได้ดีขึ้น และยังส่งเสริมให้เซลล์ผลิตน้ำยางแข็งแรง ผลิตน้ำยางสม่ำเสมอ สร้างหน้ายางใหม่สมบูรณ์และกรีดง่ายการเพิ่มจำนวนเซลล์ผลิตน้ำยาง 
ถ้ามีเซลล์ผลิตน้ำยางมากก็จะมีผลผลิตน้ำยางมาก ซึ่งโดยธรรมชาติเซลล์ผลิตน้ำยาง
จะเกิด จากการแบ่งตัวของเซลล์เยื่อเจริญที่อยู่ใต้ชั้น เปลือกของต้นยาง (ลึกกว่ารอยกรีดเล็กน้อย) การให้ MeJA (อย่าง LATEK) เพียงเล็กน้อย จะทำให้การแบ่งตัวของเยื่อเจริญได้เป็นเซลล์ผลิตน้ำยาง (Laticifer) มากขึ้นมารู้จัก..คู่ขวัญ "ยางพารา"
"พาร์ทเวย์" และ "อีเรเซอร์-1"
By..Organellelife-Thailand


"พาร์ทเวย์" (PATHWAY)
ไม่ใช่..ยาเร่ง
ไม่ใช่..ปุ๋ย
(แต่มีธาตุอาหารหลักและรองที่สำคัญบางตัว)
แต่..พาร์ทเวย์
คือ..สารสำคัญ
เป็นสารเลียนแบบ "สารตั้งต้น" (Precursor) ในขบวนการสังเคราะห์น้ำยางธรรมชาติ (Latex Biosynthesis) "เปลี่ยนน้ำตาล เป็นน้ำยาง" ตามกระบวนการทางชีวเคมี (Biochemistry) ของพืช อาทิ Malate, Glutamate Compound
จึงช่วยทำให้โมเลกุลน้ำยางมีสายที่ยาวขึ้น น้ำยางมีเนื้อยางมาก มีน้ำหนัก มีเปอร์เซนต์สูง มีการสร้างปริมาณน้ำยางที่ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ


"อีเรเซอร์-1" (ERASER-1) : 
สารเสริมประสิทธิภาพชนิดพิเศษ เพื่อการกำจัดเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถช่วยกำจัดเชื้อโรคพืชทุกชนิด ( ทั้งไวรัส แบคทีเรียและเชื้อรา) ที่อยู่ภายนอกได้อย่างรวดเร็วโดยการสัมผัสเชื้อโรคโดยตรง "อีเรเซอร์-1" มีสารประกอบอินทรีย์ในรูปเกลือแอมโนเนียม ( NH4+ )  หรือ Ammonium Salt of Organic Compounds ซึ่งจะมีประจุบวก(+) อย่างแรงวิ่งไปจับกับเชื้อโรค ทำให้ผนังเซลล์ของเชื้อโรคเสียสมดุลและแตกสลายจนตายได้ในทันที นอกจากนั้นกรดอินทรีย์บางตัวใน "อีเรเซอร์-1" ยังทำหน้าที่อื่นๆ ต่อยางพารา นั่นคือ

- กระตุ้นการสมานแผลจากการกรีด โดยกระตุ้นการสร้างและสะสม lignin  เสริมความแข็งแรงที่ผนังเซลล์
- กระตุ้นการสร้าง phenolics, phytoalexin, PR-proteins เพื่อช่วยป้องกัน เชื้อโรคแทรกซ้อน จาก
บาดแผลที่กรีด
- กระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำและสารอาหาร (water circulation ) ในระบบท่อลำเลียงดีขึ้นและมากขึ้น ตลอดจนทำให้เซลล์อ่อนนุ่ม เปลือกยางจึงนิ่ม
- เพิ่มการแบ่งเซลล์ของเยื่อเจริญสร้างเป็นหน้ายางใหม่ได้เร็วขึ้น และรักษาสมดุลของเซลล์ ทำให้การแบ่งเซลล์สมบูรณ์ไม่ผิดรูปผิดร่าง
- ฟื้นฟูสภาพและการทำหน้าที่ต่างๆของเซลล์ให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเซลล์ใหม่ (revitalize)

เมื่อทั้ง "พาร์ทเวย์" และ "อีเรเซอร์-1" มาทำงานร่วมกัน จึงเกิด "นวัตกรรม" ใหม่ขึ้นมา สำหรับ
"ยางพารา" เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพให้กับยางพารา อย่างมีที่มาที่ไปในลักษณะที่ถูกต้องและยั่งยืน พิสูจน์ได้ด้วยเหตุผลทางวิชาการ


คู่ "นวัตกรรมยางพารา"

คู่ขวัญ "พาร์ทเวย์-อีเรเซอร์-1"

แค่.."สเปรย์" ง่ายๆ

"ไม่ต้องป้าย ไม่ต้องทา" ให้เสียเวลา


- เปลือกยางนิ่ม
- หน้ายางไม่ตาย
- น้ำยางไหลดี
- ยางมีน้ำหนัก
- หน้ายางเรียบเนียน สวยใส
และ..ที่สำคัญ
"ประหยัดมาก" ชุดหนึ่งสามารถใช้ได้ประมาณ 15,000 ต้น

อัตราผสม : 
- ยางปกติ 5 ซีซี/น้ำ 2 ลิตร
- ยางหน้าตาย 10 ซีซี/ 2 ลิตรhttp://paccapon.blogspot.com/2017/01/blog-post.html?m=1

ตอบข้อข้องใจ คู่ขวัญยางพาราฝากติดตามเพจดีๆเกี่ยวกับยางพารา
www.facebook.com/PathwayEraser1
.

สารานุกรมยางพาราไทย
https://www.facebook.com/media/set/…หรือเว็บไซต์
www.ยางตายนึ่ง.com


สนใจทักไลน์ได้เลยครับ

084-8809595 ,  084-3696633
📲Line ไอดี @organellelife.com (พิมพ์ @ด้วยนะครับ)
หรือกดลิงก์ด้านล่าง แล้วเพิ่มเป็นเพื่อน เพื่อคุยสอบถามข้อมูลได้ครับ  
https://lin.ee/nTqrAvOไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น